فرم ارزیابی تعمیر محصولات

مشتریان گرامی محصولات امرسان لطفا با شرکت در ارزیابی این شرکت را در ارائه بهتر خدمات همراهی فرمائید.باتشکر

نام و نام خانوادگی
Field is required!
سریال محصول
Field is required!
نام نماینده خدمات
Field is required!
شماره تلفن همراه
Field is required!
سرعت هماهنگی
Field is required!
حضور سروقت
Field is required!
گفتار و رفتار مناسب
Field is required!
ظاهر مناسب
Field is required!
ارائه کارت شناسایی
Field is required!
رعایت نظافت منزل مشتری
Field is required!
چه خدماتی برای شما انجام شد؟
Field is required!
آیا از شما پولی دریافت شده است؟
Field is required!
تسلط سرویسکار به کارخود را چگونه ارزیابی می کنید؟
Field is required!
آیا سرویسکار ابزار مورد نیاز خود را به همراه داشت ؟
Field is required!
آیافاکتور رسمی تعمیرات به شما تحویل شد؟
Field is required!
توضیحات ...
Field is required!