فرم ارزیابی تعمیر محصولات

مشتریان گرامی محصولات امرسان لطفا با شرکت در ارزیابی این شرکت را در ارائه بهتر خدمات همراهی فرمائید.باتشکر

نام و نام خانوادگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سریال محصول
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام نماینده خدمات
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره تلفن همراه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سرعت هماهنگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
حضور سروقت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
گفتار و رفتار مناسب
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
ظاهر مناسب
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
ارائه کارت شناسایی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
رعایت نظافت منزل مشتری
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
چه خدماتی برای شما انجام شد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا از شما پولی دریافت شده است؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تسلط سرویسکار به کارخود را چگونه ارزیابی می کنید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا سرویسکار ابزار مورد نیاز خود را به همراه داشت ؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیافاکتور رسمی تعمیرات به شما تحویل شد؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
توضیحات ...
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!