فرم ارزیابی شکایت مشتری

مشتریان گرامی محصولات امرسان لطفا با شرکت در ارزیابی این شرکت را در ارائه بهتر خدمات همراهی فرمائید.باتشکر

نام و نام خانوادگی
Field is required!
سریال محصول
Field is required!
نام نماینده خدمات
Field is required!
شماره تلفن همراه
Field is required!
با توجه به شکایتی که داشتید مشکل محصول برطرف شده است ؟
Field is required!
سرعت عمل و تسلط در اقدام برای تعویض و تعمیر را چگونه دیدید؟
Field is required!
حضور سروقت و برخورد مناسب
Field is required!
رضایت از عملکرد و پیگیری شکایت
Field is required!
توضیحات
Field is required!