فرم ارزیابی شکایت مشتری

مشتریان گرامی محصولات امرسان لطفا با شرکت در ارزیابی این شرکت را در ارائه بهتر خدمات همراهی فرمائید.باتشکر

نام و نام خانوادگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سریال محصول
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام نماینده خدمات
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره تلفن همراه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
با توجه به شکایتی که داشتید مشکل محصول برطرف شده است ؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سرعت عمل و تسلط در اقدام برای تعویض و تعمیر را چگونه دیدید؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
حضور سروقت و برخورد مناسب
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
رضایت از عملکرد و پیگیری شکایت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
توضیحات
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!