فرم ارزیابی عملکرد نمایندگان خدمات برای نصب محصولات

مشتریان گرامی محصولات امرسان لطفا با شرکت در ارزیابی این شرکت را در ارائه بهتر خدمات همراهی فرمائید.باتشکر

نام و نام خانوادگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سریال محصول
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
نام نماینده خدمات
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
شماره تلفن همراه
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
سرعت هماهنگی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
حضور سروقت
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
گفتار و رفتار مناسب
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
ظاهر مناسب
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
ارائه کارت شناسایی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کنترل سلامت ظاهری محصول
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
تراز کردن شیب
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
کسب اطمینان از عملکرد سردسازییخچال/کارکردماشین لباسشویی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آموزش اهمیت شیب محصول
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آموزش نظافت با جوش شیرین
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آموزش قراردادن موادغذایی بعد از 4 ساعت در یخچال/قراردادن لباس در ماشین لباسشویی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آموزش تنظیمات درجه /تایمر
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آموزش چیدمان موادغذایی و نچسباندن به دیواره انتهایی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آموزش استفاده از ظروف دردار
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آموزش تاکید بر مطالعهدفترچه راهنمای محصول توسط مشتری
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
اخذ تایید کتبی روی کارت گارانتی
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
آیا پولی از شما دریافت شده است؟؟
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!
توضیحات ...
زمینه لازم است!
زمینه لازم است!